แผนที่ประเทศไทย (shapefile) แยกแต่ละจังหวัด อำเภอและตำบล

  • By prasertcbs
  • Last update: Nov 12, 2022
  • Comments: 0

Thailand geographic data (GIS)

  • Coordinate Reference Systems ในแผนที่ WGS84 (latitude, longitude)
  1. shapefile .shp .shx .dbf .prj .cpg ของตำบล อำเภอในแต่ละจังหวัด (folder, and zip) สำหรับ Excel Power Map
  2. kml ของตำบล อำเภอในแต่ละจังหวัด (สำหรับ Excel Power Map)
  3. TopoJSON ของอำเภอในแต่ละจังหวัด (สำหรับ Power BI)
  4. csv ตำบล อำเภอในแต่ละจังหวัด
  5. Excel .xlsx ตำบล อำเภอในแต่ละจังหวัด

หมายเหตุ: ข้อมูลข้างต้นแปลงมาจาก shapefile ที่ดาวน์โหลดมาจาก https://data.humdata.org/dataset/cod-ab-tha ให้เป็นระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด

Github

https://github.com/prasertcbs/thailand_gis